GỠ BỎ

Cửa sổ 10
1. nhập hộp tìm kiếm “xóa” trong hộp tìm kiếm của Windows
2. chọn “thêm hoặc loại bỏ chương trình”
3. tìm kiếm “Updater” trong hộp tìm kiếm dưới “ứng dụng & tính năng”
4. chọn mục nhập từ danh sách cho phù hợp
5. nhấp vào “Uninstall”-trình hướng dẫn gỡ cài đặt sẽ đi cùng bạn qua việc gỡ cài đặt.
Cửa sổ 7
1. trong tìm kiếm của Windows, gõ “Programs”
2. nhấp vào “thay đổi hoặc loại bỏ chương trình”
3. chọn “Updater” trong cửa sổ Windows
4. nhấp vào “gỡ bỏ cài đặt/thay đổi” và bây giờ làm theo các trình hướng dẫn gỡ bỏ cài đặt